Rapportering via Felles studentsystem (FS)

Læresteder som rapporterer via FS må rapportere om spesielle eller avvikende forhold.

Dere bruker fanen «Rapportering» i FS til å opplyse om spesielle, eller avvikende forhold ved utdanningen/studieprogrammet.

Spesielle forhold er:

 • avvik i studieperioden (studieperiode)
 • skolepenger ved studieprogrammet (skolepenger)
 • andre spesielle forhold ved studieprogrammet, for eksempel skjev fordeling av studiepoeng mellom studieårene (merknad)

Det er viktig at dere fyller ut feltene om ovennevnte forhold hvert år. For studieprogram som skal starte kommende studieår, må dere registrere opplysningene senest 31. mars.

Dersom Lånekassen ikke får opplysninger om spesielle forhold, kan det få store konsekvenser for studentene. De kan for eksempel få avslag på søknad om lån og stipend, eller ikke få utbetalt lån til skolepenger.

Ved spesielle forhold må dere fylle ut disse feltene i FS:

Studieperiode

I feltene for studieperiode skal dere oppgi start- og sluttdato (inkludert eksamen) for alle studieprogram som avviker fra ordinært studieår (august til juni). Dere skal ikke oppi datoer for studieprogram som starter i august og varer til juni.

Skolepenger

Dere må oppgi beløpet per semester for alle studieprogram som lærestedet tar skolepenger for.
Dere skal oppgi beløpet i formatet xxxxx,xx. I samme felt skal dere bekrefte at lærestedet har hjemmel til å kreve skolepenger etter forskrift om egenbetaling ved universiteter og høgskoler.

Merknad

I dette feltet skal dere legge inn opplysninger om spesielle forhold ved studieprogrammet. Dette gjelder både for nye og eksisterende studieprogram. 

Dere må opplyse om disse forholdene:

 • samarbeid med et annet lærested om et studieprogram (fellesgrad / joint degree)
 • studieprogram med ulikt antall studiepoeng i studieårene
 • nettbasert undervisning med og uten samlinger
 • om studieprogrammet tilbys ved et studiested. Dette gjelder kun fagskoleutdanninger.
 • om studieprogrammet er etatsopplæring eller bedriftsintern opplæring
 • opplysninger om akkreditering av studieprogrammet når lærestedet må søke spesielt om dette
 • studieprogram som dere selv ikke har fullmakt til å opprette, og som ikke er akkreditert av NOKUT
 • legg inn en kort beskrivelse av studieprogram som ikke har fast innhold

Vi gjør oppmerksom på at etatsopplæring og bedriftsintern opplæring ikke gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Se § 5, bokstav b i forskrift om godkjenning av utdanningsstøtte i Norge (pdf).