Rettleie elevar fra familiar med svak økonomi

Enkelte elevar kan ha krav på inntektsavhengig stipend.

Hugs dette når du rettleier:

 • Berre elevar i grunnskoleopplæring og vidaregåande skole med ungdomsrett har rett til inntektsavhengig stipend
 • Elevar i grunnskoleopplæring og vidaregåande skole med ungdomsrett får inntektsavhengig stipend i inntil 10 månader per år

Inntektsavhengig stipend

Elevar med ungdomsrett, som kjem frå ein familie med svak økonomi kan ha rett til inntektsavhengig stipend.

Foreldre har forsørgarplikt for elevar i grunnskole og vidaregåande opplæring med ungdomsrett, sjølv om dei er over 18 år. Dersom foreldra har så svak økonomi at det kan gå ut over eleven sin moglegheit for å fullføre skolen, kan eleven få inntektsavhengig stipend.

Eleven søker om stipendet i den vanlege søknaden om lån og stipend. Der vel han om han ønsker å søke om inntektsavhengig stipend.

Inntektsavhengig stipend er inndelt i tre ulike satsar:

For studieåret 2023-2024 er følgande satsar gjeldande: 

 • 1244 kroner
 • 2488 kroner 
 • 3733 kroner

Søknadsfristen for å søke inntektsavhengig stipend er: 

 • 15. november (haustsemesteret)
 • 15. mars (vårsemesteret)

Stipendet er behovsprøvd

Stipendet blir behovsprøvd mot foreldra si inntekt. Det betyr at det er kor mykje foreldra tener til saman som avgjer om eleven har rett til stipendet. I behovsprøvinga av inntektsavhengig stipend, vurderer Lånekassen følgande:

 • Om foreldra til eleven bur saman
 • Har foreldra til eleven ny partnar
 • Inntekta til begge foreldra
 • Kor mange søsken eleven har
 • Om eleven har eigne trygdeytingar

Dersom eleven har gløymt å søke om inntektsavhengig stipend

Eleven kan be om å få vurdert om han har rett til inntektsavhengig stipend heilt til studieåret/perioden for stipend og lån er over. Dette gjeld om eleven har sendt inn søknad om stipend og lån innan den ordinære fristen.

Ofte stilte spørsmål

Her finn du ofte stilte spørsmål om inntektsavhengig stipend.

Nei, Lånekassen hentar inn opplysningar om foreldre si inntekt frå skatteetaten. For studieåret 2020-2021 blir inntektsopplysningar for 2018 lagde til grunn.

Eleven har ikkje rett til inntektsavhengig stipend dersom han bur i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon. Bur eleven aleine, men er forsørga av barnevernet har han heller ikkje rett til inntektsavhengig stipend, med mindre støtta frå barnevernet til levekostnadar, er lågare enn det han ville fått frå Lånekassen.

Hjelp eleven å berekne kor mykje han kan få

På kundesidene finn du oversikt over kor mykje eleven kan få i inntektsavhengig stipend.

Aktuelt regelverk