Godkjenning av ny utdanning for lån og stipend

Hva må lærestedet gjøre for å få en ny utdanning godkjent for lån og stipend?

Godkjenne ny utdanning

Disse utdanningene gir ikke rett til lån og stipend i Lånekassen

  • utdanning i forsvaret
  • etatsopplæring eller bedriftsintern opplæring
  • opplæring som blir satt i gang av, eller i samråd med, Arbeids- og velferdsetaten (Nav). Unntak: Eleven kan ha rett til lån og stipend i perioder hvor opplæringen er lagt opp uten livsoppholdsytelser fra Nav
  • norskopplæring når opplæringen ikke skjer i kombinasjon med annen godkjent ph.d.-utdanning.
  • Ph.D.-utdanning

Søk godkjenning av ny utdanning for lån og stipend i Lånekassen

Læresteder som ønsker å tilby nye utdanninger må søke om å få utdanninger godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Dette gjelder også utdanninger som er godkjent etter en utdanningslov, siden slik godkjenning ikke automatisk gir rett til lån og stipend.

Lånekassen kan ikke tildele lån og stipend til elever/studenter ved utdanninger som ikke er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen.

Hvilke opplysninger vi trenger i søknaden, er avhengig av type utdanning og lovgodkjenning

Søk om godkjenning av utdanninger i arbeidsflaten
Få tilgang til arbeidsflaten
Hvordan få tilgang til arbeidsflaten for lærestedene?
Hva skal jeg rapportere?
Oversikt over lærestedets rapporteringsoppgaver.

Aktuelt regelverk