Hjelp eleven å søke om lån og stipend

Bistå eleven i søknadsprosessen om lån og stipend.

Før eleven søker

For at eleven skal kunne søke om lån og stipend, må følgende være på plass:

Elever og studenter som skal søke om lån og stipend fra Lånekassen, må ha fødselsnummer eller D-nummer.

Alle som blir født i Norge, eller har hatt opphold i Norge i minst seks måneder, skal ha et personnummer.

Et d-nummer er et midlertidig identitetsnummer som kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder.

Eleven kan få et D-nummer ved å henvende seg til skattekontor eller Nav.

For å kunne logge inn og få tilgang til å sende inn en søknad, må eleven ha egen BankID eller MinID. Det fungerer ikke å søke ved hjelp av en annen persons elektroniske ID.

Du kan lese mer om MinID og hvordan man får det på Digdir sine sider. Har ikke eleven BankID, får hun det via sin egen bank.

Lånekassen utbetaler kun stipend og lån til norske kontoer. Som hovedregel må eleven være eier av kontoen selv, men vi kan overføre pengene til foreldrenes konto dersom eleven er under 18 år. Ta kontakt med Lånekassen for mer informasjon dersom pengene skal overføres til en annen konto enn elevens egen.

For å velge riktig søknad, er det viktig å vite om eleven har ungdomsrett eller ikke. Elever med ungdomsrett bruker en annen søknad enn andre.

De fleste som er mellom 16 og 19 år, og går på videregående skole eller er lærling har ungdomsrett etter opplæringslova § 3-1. Det betyr at eleven har rett til videregående opplæring i tre år, eller mer hvis utdanningen varer lengre. Retten gjelder ut det skoleåret som begynner det året eleven fyller 24 år.

Det er fylkeskommunen som bestemmer om du har ungdomsrett, ikke Lånekassen. 

Før eleven søker om lån og stipend, må hun ha fått bekreftet skoleplass.

Når eleven søker

Du finner veien til riktig søknad lenger ned på denne siden.

I tilfeller der eleven ikke kan søke elektronisk, kan du kontakte Lånekassen og få tilsendt papirskjema. Vær klar over at det er lang behandlingstid for papirsøknader. Så langt det er mulig er det altså best å søke på nett.

Dersom eleven trenger å sende inn dokumentasjon til Lånekassen i forbindelse med søknaden, får hun beskjed om hva hun skal sende inn i søknaden eller når søknaden blir behandlet. Eleven kan velge å laste opp dokumentasjon i søknaden, eller å sende inn senere.

I søknaden om stipend og lån søker eleven om de fleste støttetyper, som lån, stipend, flyktningstipend og barnestipend.

Det er egne søknadsskjemaer for sykestipend ved sykdom, foreldrestipend ved fødsel/adopsjon og tilleggsstipend for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Søknaden kan komme til klargjøring i arbeidsflaten etter at søknaden er sendt inn av eleven. Det er typen utdanning og lærested som avgjør om søknaden dukker opp i arbeidsflaten. Det skjer i tilfeller der Lånekassen ikke får hentet inn all nødvendig informasjon om søknaden elektronisk.

Du får beskjed fra oss når du har søknader til klargjøring i arbeidsflaten.

Typiske oppgaver lærestedet har i forbindelse med klargjøring av søknaden er å bekrefte hvilken utdanning eleven tar, bekrefte at eleven har opptak eller bekrefte reisetid/reiseavstand mellom foreldrehjemmet og skolen.

I tilfeller der Lånekassen trenger mer informasjon om søknaden, kan vi ikke behandle den før lærestedet har gjort klargjøringsoppgaven.

I tilfeller der Lånekassen trenger mer dokumentasjon for å behandle søknaden, får eleven beskjed om hva som må sendes inn.

Eleven kan laste opp dokumentasjon etter å ha logget seg inn på Dine sider på lanekassen.no.

Før pengene blir utbetalt

Når søknaden er ferdig behandlet, får eleven tilsendt et vedtaksbrev fra Lånekassen. Eleven må logge inn på lanekassen.no for å lese brevet. Vedtaket gir oversikt over hvor mye stipend og lån eleven er innvilget, og begrunnelse for dette.

I et eget brev får eleven tilsendt en avtale om støtte fra Lånekassen, som må signeres før pengene blir utbetalt. Elever over 18 år signerer selv med BankID, eller på papir. Papirslipp for signering kan bestilles på Dine sider.

Når eleven er under 18 år, skal foreldrene signere i elevens sted. Da får foreldrene tilsendt et eget brev med informasjon og detaljer om innlogging til foreldresigneringsportalen foreldresignering.lanekassen.no. I foreldresigneringsportalen kan foreldrene signere elektronisk for eleven, med BankID.

I tilfeller der eleven ikke har foreldre som kan signere, skal en verge signere.

Når søknaden er innvilget, får lærestedet en oppgave fra Lånekassen om å registrere gyldig fremmøte («melde møtt») for elever og studenter. Med unntak for læresteder som rapporterer via FS, gjøres oppgaven i arbeidsflaten for læresteder.

Lærestedet får melding fra Lånekassen når det er tid for å melde møtt for elevene.

Eleven får ikke utbetalt penger før lærestedet har registrert oppmøte.

Finn riktig søknad

Velg riktig side på kundesidene

Elever med eller uten ungdomsrett bruker forskjellig søknad. 

Du forlater nettsiden for læresteder

Du finner riktig søknad i oversikten.

Elever i spesielle situasjoner

Utdypende informasjon om hjelp til å søke og få pengene for elever og studenter i spesielle situasjoner

Elever som av sosiale årsaker ikke kan bo hos foreldrene når de går videregående skole, kan ha rett til borteboerstipend. I slike tilfeller må de sosiale forholdene dokumenteres av en fagperson. Dokumentasjonen kan sendes som et vedlegg til søknaden om stipend og lån.

Les mer om ordningen og krav til dokumentasjon (lanekassen.no)

Utenlandske statsborgere som søker om stipend og lån fra Lånekassen for første gang, må i noen tilfeller sende inn dokumentasjon på at de har godkjent opphold i Norge. 

Les mer om dokumentasjonskrav for utenlandske statsborgere på kundesidene.

Elever i videregående skole som ikke har foreldre, må ha en verge til å signere avtalen om støtte for seg. Ta kontakt med Lånekassen for mer informasjon om hvordan dette gjennomføres i praksis.

Elever som bor på institusjon og får livsopphold dekket av det offentlige, får ikke stipend eller lån fra Lånekassen. Et unntak er for elever i videregående skole. De kan få utstyrsstipend hvis de ikke får nødvendig utstyr dekket av det offentlige.